V nejbližší době hodlám vytvořit stránky věnované mé zálibě v cestování a představit vám tak některé země, které jsem (i s dalšíma lidma) projel. Stránky najdete na adrese www.cesty.cwok.cz a budou tu informace o daných zemích, trasa, rady, cestovní deník, postřehy, fotky atd.

Very soon I want to create site dedicated to my big hobby travelling and introduce you some countries which I (with friends) have travelled so far. The site you'll find at adress www.cesty.cwok.cz and there will be informations about these countries, itinerary, travel diary, observations, photo etc.

Dále plánuji vytvořit nějaké infantilní stránky o svém psovi - bulmastifovi Artušovi - s kresbičkami a fotkami a nějakým rodokmenem a taky stránky zabývající se trochu podrobněji tématikou megalitických staveb s fotkami a zprávami z našich expedic ... tedy zatím proběhla jen jedna, po českých menhirech, a ty ještě k tomu nejsou pravé megality, ale máme připravenou cestu do Německa a to bude bomba - ale kde najít čas???

Next I plan to create some infantile page about my dog - bullmastiff Artuš - with drawings, photo and some genealogy and than pages that deal closely with theme of megalithic constructions with photo and reports from our expeditions ... oh well we realized only one trip, behind czech menhirs, that actually aren't true megaliths, but we have prepared expedition to Germany and it will be bomb - but where to find time???

back